Provacy- en cookieverklaring

RE-Source Duurzame Installaties B.V., inclusief de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna “RE-Source”, “wij”, “we”, “ons” of “onze”), neemt uw privacy zeer serieus. Deze privacy verklaring (hierna “verklaring”) bevat informatie over welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, hoe wij die gebruiken en waarom wij die nodig hebben. RE-Source is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens die we verzamelen lopen uiteen al naargelang het doeleinde van de verzameling en het product dat, of de dienst die, wij aan u leveren. In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf, bijvoorbeeld als u ons een met ons een overeenkomst aangaat, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, bij ons solliciteert, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u. In algemene zin kunnen we de volgende soorten persoonsgegevens rechtstreeks bij u verzamelen:

persoonlijke contactgegevens (zoals uw naam, e-mailadres, fysieke adres en telefoonnummers);

communicatie met ons die details kan bevatten van gesprekken en andere contacten met onze medewerkers;

technische gegevens over uw bezoek aan onze website (zoals, uw IP-adres, browsergeschiedenis (zoals bezochte webpagina’s, datum van uw bezoek en locatie van uw bezoek)

technische gegevens over het door u aangekochte product (zoals, fotomateriaal, serienummer, meetgegevens aan de installatie)

gegevens verkregen via online-monitoring van het door u aangekochte product (zoals, de locatie van het geïnstalleerde product (uw adres) en de gegevens met betrekking tot de opwekking van energie door uw product (stroomopbrengst). Afhankelijk van wat is opgenomen in de overeenkomst, is het mogelijk dat deze gegevens via onze eigen server worden verwerkt of via de server van de fabrikant van de omvormer(s). In het laatste geval is privacy verklaring van de fabrikant van toepasing.

betaalinformatie voor aankopen (zoals uw factuurnaam, factuuradres en betaalgegevens zoals uw creditcardgegevens of bankrekeningnummer);

gegevens over productgarantie (zoals, uw e-mailadres en aankoop/installatiedatum van producten, locatiegegevens van het geïnstalleerde product);

sollicitatie en recruitmentgegevens (zoals, opleiding- en loopbaangegevens, zoals de opleiding- en loopbaangegevens die u aan ons verstrekt in het kader van een sollicitatie);

alle overige gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt.

 

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.

 

Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?

In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. In veel gevallen zullen uw persoonsgegevens dan ook door ons verzameld, gehouden, gebruikt of bekend gemaakt worden met als doel de met u gesloten overeenkomst uit te voeren. Meer specifiek kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, houden, gebruiken en bekendmaken om:

uw betalingen te verwerken als u producten bij ons koopt, uw vragen en verzoeken in behandeling te nemen en eventuele garantieclaims en klachten af te handelen;

uw vragen te beantwoorden of met u contact op te nemen om een reactie op uw vragen en/of verzoeken te geven;

informatie aan u te verstrekken en uw aanmelding voor onze nieuwsbrief of andere vormen van communicatie te beheren;

onze diensten, producten, wijze van communiceren en de functionaliteiten van onze websites verder te ontwikkelen en te optimaliseren;

onze dagelijkse bedrijfsvoering te beheren in verband met uw deelname aan onze sollicitatieprocedure, promotieactiviteiten of uw verzoek;

te voorzien in onze behoeften op het gebied van kwaliteitsborging en interne training in dat kader;

u als klant gepersonaliseerde producten en boodschappen, en tips over producten te kunnen bieden op basis van uw interesses en voorkeuren op basis van uw toestemming vastgelegd op onze websites;

een goed beeld te krijgen van de interesses, wensen en veranderende behoeften van klanten om onze websites en onze actuele producten en diensten te verbeteren en/of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

 

Daarnaast is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben in verband met wettelijke verplichtingen of een contractuele relatie die wij met u hebben. Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor bovengenoemde of andere doeleinden, dan brengen we u daarvan op de hoogte vóór of tijdens het verzamelen van deze persoonsgegevens. Indien van toepassing, vragen we u altijd om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

E-mail of reguliere post

Indien u (indien van toepassing, met toestemming) van ons e-mails of reguliere post met informatie ontvangt over nieuwe producten en diensten, dan kunt u zich hiervoor altijd afmelden via de afmeldlink in het betreffende e-mailbericht of door een afmelding te verzenden via e-mail of reguliere post. U kunt hiervoor de contactgegevens gebruiken zoals opgenomen aan het eind van deze verklaring.

 

Welke rechten heeft u?

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen met gebruik van de contactgegevens hieronder. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u in bezit hebben, kunt u contact met ons opnemen met gebruik van de contactgegevens hieronder. Op basis van de Europese privacywetgeving heeft u verder nog de volgende rechten:

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

inzage in de exacte persoonsgegevens van u die wij hebben;

het laten corrigeren van foutieve gegevens;

het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

intrekken van toestemming; en

bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Mocht u gebruik van willen maken van uw rechten, dan vragen wij vriendelijk altijd duidelijk aan te geven wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij bijvoorbeeld dat alleen de strikt noodzakelijke personen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd en geüpdatet worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen: toegangscontroles op laptops en systemen, het gebruik van firewalls en de beveiliging van netwerkverbindingen en servers.

 

Delen van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen niet op andere wijze dan beschreven in deze verklaring worden verkocht, gedeeld met derden of bekendgemaakt. Het is wel mogelijk dat wij uw persoonsgegevens delen als de wet en/of overheidsinstanties dit vereisen. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden die  voldoende waarborgen bieden voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden voor de beschreven doeleinden verder met  externe service providers gedeeld die diensten verlenen zoals, hosting van onze websites, verwerking van betalingen/facturen, levering van informatietechnologie en verwante infrastructuur, e-mail, controles, marketing, etc.

 

Gegevens delen met het buitenland

In beginsel worden u gegevens niet gedeeld met derden in het buitenland. Het is echter mogelijk dat de door ons ingeschakelde internet service providers uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken. Wij dragen er in dat geval zorg voor dat dergelijke grensoverschrijdende gegevensverwerking altijd met passende waarborgen wordt omringd.

 

 

 

Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

 

  • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
  • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
  • De bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies), en
  • De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies)

 

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

 

Analytics cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

 

Voor welke cookies vragen wij uw toestemming?

Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring.

Let op: De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

 

 

In- en Uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

 

 

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels, dan houden wij die termijnen aan.

 

Klachten

Wij helpen u graag verder in het geval van klachten over onze verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen u in het geval van een klacht contact op te nemen met gebruik van de contactgegevens hieronder. Op grond van de Europese privacywetgeving heeft u ook het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij adviseren u dan ook om regelmatig te checken of deze verklaring is gewijzigd.

 

Contactgegevens

Voor opmerkingen, vragen of klachten over deze verklaring of onze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:


RE-Source Duurzame Installaties B.V.
Zandven 18

5508 RN Veldhoven

Kamer van Koophandel nummer: 71449973
Telefoonnummer: +31(0)40-2300640

E-mail: solar@resoourcesolar.nl

Website: https://www.resourcesolar.nl

 

Versie

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 oktober 2021.